TŰZVARÁZS CSERÉPKÁLYHÁK
Weboldal alcíme


Rendelési információ
A termékekre megjelenített árak, bruttó árak. A szállítási díjat nem tartalmazzák!
Megrendelését e-mailen, vagy telefonon adhatja le. Rendelés előtt mindenképp ajánlunk egy telefonos egyeztetést, hogy az Önnek tökéletesen megfelelő cserépkályhát vásárolhassa meg.

Vértesboglári telephelyünkön a leggyakrabban rendelt kályhatípusokból és színekből tartunk raktáron. Az aktuális raktárkészletről telefonon tudunk tájékoztatást adni.

Ha a választott kályha nincs raktáron megrendeljük a legyártását. A kályhák gyártása és Magyarországra szállítása időt vesz igénybe, ami alapanyagtól és kapacitástól függően pár hét türelmet igényel.


Szállítási határidő
Raktáron lévő termék esetén:
- előzetes egyeztetés után- a kályhák azonnal szállíthatók.
- helyszínre szállítási igény esetén a szállítási határidő: 2 nap-1,5 hét (egyeztetés szerint)
Nem raktári típus esetén:
- a várható szállítási határidő a megrendeléstől számított 3-4 hét.
 
Fizetési feltételek
A termék átvételekor készpénzben. Előleget nem kérünk.

Szállítás
A kályhák mérete és viszonylag nagy súly miatt a szállítás nagy körültekintést és speciális eszközöket igényel.
A szállítást csak fixplatós gépjárművekkel ajánljuk, utánfutó használata esetén a kályhák olyan mechanikai hatásnak lehetnek kitéve, ami a későbbi használatot veszélyessé teszi!
Vállalkozásunk igény esetén vállalja a házhozszállítást. A szállítási díjat a kiszállítási cím ismeretében tudjuk megállapítani.
 
Garancia
A törvényileg kötelező jótállás ideje egy év, a fogyasztói szerződés alapján járó szavatossági idő két év. A termék meghibásodása esetén a garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről.
 
Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.)  "A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai" kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  
Jelen tájékoztató hiányában, a fogyasztó jogosult,egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését!!!
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20. § (1) Az  üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötött szerződés esetén a  fogyasztót a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a  13.  § vagy a  19.  § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az  egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak nem érintik a  fogyasztó azon jogát, hogy az  e  §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
 10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye
21. § (1) Ha a  vállalkozás a  11.  § (1)  bekezdésének i)  pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett 
eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta 
a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő  az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 
Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a telephelyünk címére!
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
 
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
 
A 14 napon belüli elállási jog nem azt jelenti, hogy a terméket használja 13 napig, majd él az elállási jogával és visszaküldi! Kérem ezt figyelembe venni!
 
A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát,és a teljesítés során,az Eladó által felszámolt költségeket. (egyeztetés alapján,postai úton történő visszajuttatás,vagy készpénzes visszafizetés is lehetséges!)
 
Adatkezelés
Vállalkozásunk a  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára.                                                                            
A megrendelés folyamán rögzített adatokat,vállalkozásunk a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az információs társadalom összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv. rendelkezései az irányadók.
Jótállás és szavatosság az általunk forgalmazott termékekre


Termékeinket a Magyarországon érvényes és hatályos jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően forgalmazzuk.
Az általunk forgalmazott termékekhez a jótállást és szavatosságot,vállalkozásunk, vagy annak gyártója biztosítják Önnek.
A jótállási idő kezdete  a jótállási jegy dátuma.
Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
-    A  nyugta vagy számla egy példánya
-    A termékhez mellékelt, szabályosan kiállított jótállási jegy

Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén sajnos nem áll módunkban a jótállási igényt elfogadni!
A termék meghibásodása esetén a Önnek átadott jótállási jegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
A hibás vagy sérült termékekkel kapcsolatos jelzést továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. (Ez jellemzően a hibás vagy hiányzó tartozék vagy alkatrész térítésmentes pótlása a vásárlástól számított 6o napon belül.)
A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. hanyagság következtében törés, megrongálódás, stb.) esetén nem érvényesíthető a jótállási vagy szavatossági igény.
Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén sem a hiba kapcsán felmerülő szállítás költségeket, sem egyéb költségeket nem áll módunkban megtéríteni.
Vállalkozásunk, a korrekt üzletstratégia szellemében müködik, ügyfélcentrikus szolgáltatást biztosítunk!
Igyekszünk minden felmerülő problémát,normálisan,korrekt módon kezelni,megoldani,ugyanis számunkra  fontos,hogy  ügyfeleink elégedettek legyenek a  megvásárolt termékkel és a kiszolgálással!

 

Vásárlási információk